LANI narttu | syntynyt noin 2014 | Care for Dogsin tarhalla | noin…

Lue Lisää

HILDA narttu | syntynyt noin 2007 | Cosoban tarhalla | noin 50 cm…

Lue Lisää

HEDDA narttu | syntynyt noin 2008 | Cosoban tarhalla | noin 50 cm…

Lue Lisää

ZIGAN uros | syntynyt noin 2008 | Care for Dogsin tarhalla | noin…

Lue Lisää

TINA narttu | syntynyt noin 2012 | Care for Dogsin tarhalla | noin…

Lue Lisää

RORY uros | syntynyt noin 2012 | Cosoban tarhalla | noin 55 cm…

Lue Lisää

LUKA uros | syntynyt noin 2007 | Cosoban tarhalla | noin 60 cm…

Lue Lisää

NESTORI uros | syntynyt noin 2009 | Carpen tarhalla | noin 60 cm…

Lue Lisää

DOLLY narttu | syntynyt noin 2012 | Kotihoidossa Vihdissä | noin 40 cm…

Lue Lisää

CORA narttu | syntynyt noin 2009 | Carpen tarhalla | noin 35-40 cm…

Lue Lisää

10/28